Comments at DPTips-Central.comImogen i ja.

by Barbara Michałowska
(Kraków-Polska)


Imogen Cunningham jest moją inspiracją.
Każdy, bez wyjatku każdy jej obraz akceptuję i kocham.
To powolne poznawanie, bardzo wolne kroki. Jestem tak bardzo szczęśliwa,że była. Jest mi smutno,że tak niewiele brakowało,a mogłam ją spotkać, dotknąć .
Gdybym tylko wtedy wiedziała ,że fotografia stanie się moją pasją!.

Barbara Michałowska

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Inspiration: Imogen Cunningham.


| Homepage | Masters of Photography |Digital Photography Basics |
|Basic Composition Techniques |Digital Camera Basics |Careers in Photography |Stock Photography |Infrared Photography |

Digital Photography Tips by and for photographers